Hwetša
Morekiši
Morekiši wa moo ga geno wa BBB ke yena mmulatsela ditšweletšweng tša rena tša maemo.
Barekiši ba ke bona dikokwane tša kgwebo ya rena e bile re ba hlompha kudu ka ge ba go nea ditšweletšwa tšeo o di nyakago. Borakgwebo ba ba ikemišeditše go go hlahla ge o kgetha dilo tša ka ntlong, tša maphelo le boiketlo, tša go ipotsefatša le feshene. Dankie ka go thekga rakgwebo wa geno.

Ya maemo
Ditšweletšwa

Morekiši wa gago ke mmulatsela ge go tlile dilo tše difsa, theko e theogile le tša maemo.


Thomello

Morekiši wa gago o tla tliša dithoto go wena thwii.

Go thekga
setšhaba

Ge o reka go Morekišetši wa gago, o thuša go thekga le go godiša kgwebo ya bona.

Go Reka

Go bonolo go hwetša Morekiši ga geno. Kgotla ka mo tlase, chatbot ya rena, Rethalina, e tla go thuša go ikgokaganya le Morekiši.

1 2
3
Molaetša
Rena Bjale
Re Romele
Molaetša

Re romele molaetša ka Chatbot, o arabe dipotšišo tše mmalwa.

Hwetša
Morekiši
Hwetša
Morekiši

Re tla go kopanya le Barekiši ba lego ga geno ke moka wa otara ditšweletšwa go bona.

Hwetša
Ditšweletšwa
Hwetša
Ditšweletšwa

Morekiši o tla tliša ditšweletšwa go wena ka morago ga matšatši a +/- 30 o tsentše otara.

Hwetša Morekiši gona bjale