Mabapi Rena
Re rekiša ditšweletšwa tša maemo. Re godiša dikgwebo. Re fetoša maphelo a batho.
Clarico-Full Image
Re bile le:
Barekiši 37 000 ba fetago
Ba rekišitše 750 000 dilo tše

Go tloga ka 1998 batho ba fetoša maphelo a bona ka Botle Buhle Dibrand, ba itirela mošomo, go matlafatša le go hwetša letseno la go iphediša gotee le go bulela ba bangwe dikgoba tše dingwe.

Botle Buhle Brands ke khamphani e di gogago pele ya go rekiša ditšweletšwa tša maemo, tša go tia, tšeo di rekegago go Barekiši. Barekiši ba na le ditšweletšwa tša mehutahuta: dilo tša ntlong, tša maphelo le boiketlo, tša go ipotsefatša le tša feshene.

Re rata...
 • Re nyaka o atlege
 • Re phele gakaone kudu.
 • Re nyaka gore o kgone go ikhweletšago letseno ka rena
 • Re rata setšhaba le boitlamo.
 • Ditlhohlo di dira gore o atlege.
 • Re beeletša kgwebong gore re go thekge.
 • Re šoma ka dilo tša go tia.
 • Re nyaka gore mediro ya rena e se lebalwe.
 • Re nyaka go fa batho tsela ya go itirela letseno, re age naga ya rena.
Mmogo re kaone
Tlala ke tlhoba boroko setšhabeng sa rena e bile batho ba inyatša ka baka la bodiidi. Se se bakilwe ke go se hwetše mekgwa ya go ipulela dikgwebo. Botle Buhle Brands e nea batho dikgoba tša go thoma dikgwebo ka go rekiša ditšweletšwa tša go kgwahla le tšeo di rekegago, gore ba be le maphelo a makaone le go bulela batho ba bantši dikgoba tša mešomo. Ge re bulela setšhaba dikgoba, re ama maphelo a meloko e mentšhi.

Matlafatša ba bangwe

Rena Brands
Botle Buhle Brands - - Ditšweletšwa tša go tia
Di-brand tša rena di diretšwe wena. Re nyaka gore o thabele tšhelete yeo o bereketšego. Ge e ba re sa kgone go diriša ditšweletšwa, re ka se di rekiše. Ge setšweletšwa sesa fihlele khwalithi re tšwela pele re lebelela, goba go hlama, setšweletša seo se tla go kgotsofatšago. Re rata khwalithi, ka gobane o swanelwa ke khwalithi ya theko ya fase, e bile ke sona seo di brand tša rena tša kae-di hlametšwego sona.
Mabapi - Di Brand - Cover image
Di-brand tšeo di golago tša kgwebo e golago
 • Ditšweletšwa tše diswa kgwedi le kgwedi.
 • Ditšweletšwa tše 2100 tšeo o ka ikgethelago.
 • tšeo 750 000 Ba rekišitše dilo.
Di brand tšeo di golago
bakeng sa kgwebo e golago
 • New Ditšweletšwa tše diswa kgwedi le kgwedi.
 • Ditšweletšwa tše 2100 tšeo o ka ikgethelago.
 • tšeo 750 000 Ba rekišitše dilo.
Matlafatša Batho
Mengwageng e 23, Botle Buhle Brands e thušitše ba dikete bao ga bjale ba ipshinago ka go ba le tokologo le taolo ya dikgwebo tša bona, ekwa tša bona.

Matlafatšwa le go matlafatša ba bangwe